---------

چقدر اشتباه می کنند اون هایی که می گن:

مرد باید قد بلند باشه…

مرد باید چشم ابرو مشکی باشه…

مرد باید ته ریش داشته باشه…

من که می گم:

مرد باید با وجود همه ی غرورش،مهربون باشه…

باوجودهمه ی لجبازیش،وفادار باشه…

باوجود همه ی خستگی هاش،صبور باشه…

باوجود همه ی سختی هاش،عاشق باشه…

مرد باید محکم باشه…

باید تکیه گاه همسرش باشه…

مرد باید،”مــــــــــــــــــــــــــــــــرد” باشه…

همین….

By: پريسا | | Edame
مرد مننننننننننن
 

مــرد بـودن بـهـ تـعـداد زنـایـی کـهـ
تـوو بـغـلـت خـوابـیـدن نـیـسـت !

مــرد بـودن زن رو بـهـ چـشـم عـروسـکــ
رخـتـخـواب دیـدن نـیـسـت !

مــرد بـودن یـ عـنـی رفـتـن زیـر بـار یـهـ کـوه تـعـهـد …

مــرد بـودن یـعـنـی یـهـ دنـیـا غـیـرت و تـعـصـب …
کلمه ی مـــَـــــــــرد” حــرمــت داره………………..

بـا مـرد گـفـتـن بـهـ هـر نـامـرد ، ایـن کـلـمـهـ رو بـهـ نـجـاسـت نـکـشـیـن ………..

By: پريسا | | Edame
زن
 زن یعنی نـاز … مرد یعنی نیــاز …

مرد یعنی غرور ، زن یعنی شکست غرور …
مرد یعنی باید ، زن یعنی شاید …
مرد یعنی بودن ، زن یعنی فنا …
مرد یعنی دیدن ، زن یعنی چشم فرو بستن …
مرد یعنی دم ، زن یعنی باز دم …
مرد یعنی منطق ، زن یعنی احساس …
مرد یعنی حکومت ، زن یعنی اطاعت …
مرد یعنی سخاوت ، زن یعنی صداقت …
مرد یعنی رهایی، زن یعنی تسلیم …
مرد یعنی شرافت ، زن یعنی نجابت …
مرد یعنی خشونت ، زن یعنی لطافت …
مرد یعنی غیرت ، زن یعنی عزت …
مرد یعنی من ، زن یعنی ما…
مرد یعنی صلابت ، زن یعنی قداست …
مرد یعنی پیمودن ، زن یعنی صبوری …
مرد یعنی اکنون ، زن یعنی فردا …
مرد یعنی ساختن ، زن یعنی سوختن …
مرد یعنی دلدار ، زن یعنی دلداده …
مرد یعنی خواستن ، زن یعنی کاستن …
مرد یعنی ربودن ، زن یعنی کشش …
مرد یعنی بیارام ، زن یعنی بیاسای …
مرد یعنی یک جرعه هوس ، زن یعنی جام لبریز نفس …
مرد یعنی سالار ، زن یعنی ره سپرده به دامان یار …
مرد یعنی نیمی از وجود ، زن یعنی نیمه دیگر …
و اما با اینهمه معانی بی انتهای دشت آشنایی ،
مرد یعنی انسان یعنی دریای احساس یعنی دوست داشتن جاودانه
یعنی تکیه گاه وجود یعنی آرامترین خلقت …
و زن یعنی آرامگاه خلقت یعنی از سر تا پای ایثار
و مرد یعنی واژه ی

By: پريسا | | Edame
girl
دختــر} کــه بـاشــی
{هـــزار بــار} هــم کــه بگـویــد :
دوستـــــــت دارد !
بـازهــم خواهــی پـرســـید :
{دوستــم} داری ؟
و {تـه دلـت} همیشــه خواهــد لــرزیـد !
دختــر کــه بـاشــی هــرچقــدرهــم کـه {زیبــــا} بـاشــی
نگــران زیبـــاترهایــی میشــوی کـه {شایــد} عاشــقش شوند !
هــر وقت کــه صدایت میکنــد :
{خوشــ♥ـگلم}
خــدا را شکــر میکنــی کــه در{چشمــان} او زیبایــی !
دســـــــت خـودت نیسـت
{دختـــر} کــه بـاشــی
همـــه {دیوانـــگی} های عالم را بــلدی . .

bahlee dggg

 

By: پريسا | | Edame
eshgham
دختر باس،
آرایش کنه خیلی ،تیپ بزنه ،نازبحرفه ،لوس کنه خودشو،برقصه!و…

فقط واسه شوورش.

نه واسه هرکسی که ارزش دیدن قیافه ماه تورونداره،گل دختر

eshghame mnm ka melome hamin karo vasetsh mikonm shoharame ha

By: پريسا | | Edame
About Me

<-BlogAbout->
Other