آوازِ بیـــ صِـــدآ

متنوع


93/09/27 ساعت 14:55 توسط پريسا:


 
همیـטּ از تــو گفتــטּ “ زنـــכگیســـت ”
"بهتـــرینـــم" لبخنـــכ تــو خلاصــہ ے تمــآم خوبــے هاســـت

جهان خیـــــــــــــس میشه تو چشمای خشکم
دلـــــــــــــــــــم تنگ میشه واسه خنده هامون


عاشـــــق بــــــودن هنـــــر نیســـــت.......
عاشــــق مانــــــدن هنـــــر اســـــت........
پـــس عاشــــــق نشـــــو.........
عاشـــــــق بـمـــــــــــــان .................... 

93/09/27 ساعت 14:51 توسط پريسا:


سلامتی بسرا نه واسه ریشوقدشون!

واسه معرفتشون

بسلامتی دخترا نه واسه چشمای نازشون و بوستای صافشون!

واسه قلبای باکشون

بسلامتی خودم نه واسه این حرفام!

واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام

بسلامتی تویی که الان میخوای واسم نظربزاری.. 


93/09/27 ساعت 14:51 توسط پريسا:


 

می دانی بهترین روز زندگی ام کی می تواند باشد ؟
روزی که ..
تو در میان ناباوری هایم می آیی و دستم را می گیری..
و آرام زمزمه می کنی :

"دوســــتت دارم"
و خواهی گفت که برای همیشه آمده ای ...
آمده ای تا بمـــانی ... 

93/09/27 ساعت 14:49 توسط پريسا:


 ღdonyaღ .
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% פֿو شگلـِـِـِے ★★★★★

▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░ 80% معرفت ☆★★★★

▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░ 60% בلسوز ☆☆★★★

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% פֿواستنـِـِـِے ★★★★★

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% شیطوטּ ★★★★★

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% בوست בاشتنـِـِـِے ★★★★

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% شوخ تب ☆★★★★

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 40% شاב ☆☆☆★★

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 200% صاבق ★★★★★★★★★★

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ 85% مهربوטּ ☆☆★ 

93/09/27 ساعت 14:46 توسط پريسا:
mostafa