آوازِ بیـــ صِـــدآ

متنوع


۹۳/۱۲/۲۱ ساعت 13:14 توسط پريسا:


ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ،

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﻧﺪ !...

ﯾﻌﻨﯽ .........

ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺶ !...

ﻫﺮ ﺩﻭ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !...

ﻫﺮ ﺩﻭ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ !...

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !...

ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ،......


۹۳/۱۲/۲۱ ساعت 13:4 توسط پريسا:


زیباترین لحظه زندگیم٬ لحظه با تو بودن بود...

زیباترین هدیه عمرم٬ محبت تو بود...

زیباترین تنهاییم٬ گریه برای تو بود...

زیباترین اعترافم٬ عشق تو بود


۹۳/۱۲/۲۱ ساعت 12:34 توسط پريسا:


زمسـتان و تابســتان نــدارد....

نـبـاشــی...

چهــار ستون بدنــم میلــــرزد ...!!!


۹۳/۱۲/۲۱ ساعت 12:33 توسط پريسا:۹۳/۱۲/۲۱ ساعت 12:30 توسط پريسا:
mostafa